شناسنامه

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : سپیده حیدر آبادی
سردبیر : علی زادمهر

شماره مجوز هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگی ارشاد اسلامی : 87701